Autoportrait with Necronomicon

Magda proski autoportrait with necronomicon